ความหมายของการประกันภัย

ความหมายของการประกันภัยนั้นมีหลายความหมายด้วยกัน ดังนี้ Mark S. Dorfman ให้ความหมายของประกันภัยว่า เป็นการจัดการทางเงินที่แจกจ่ายค่าของความสูญเสียที่ไม่ได้คาดหวัง Frederick G.Crane ให้ความหมายของประกันภัยว่า เป็นการจัดการของความเสี่ยงโดยการรวบรวมความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหลาย ซึ่งค่าของความสูญเสียนั้นจะถูกเฉลี่ยกันไปให้ระหว่างผู้เข้าร่วมความเสี่ยงภัยทั้งหมด คณะอนุกรรมการค้นคว้าและวิชาการ สมาคมการประกันวินาศภัย ให้ความหมายของประกันภัยว่า เป็นการที่บุคคลฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่เป็นหลักประกันแก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง โดยสัญญาว่าเขาจะต้องไม่รับความเดือดร้อนจากภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของเขา โดยฝ่ายผู้ให้หลักประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามจำนวนและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ หรืออาจทำให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นกลับสู่สภาพดีหรือใกล้เคียงดังเดิม โดยผู้ให้หลักประกันจะได้รับเงินตอบแทนจากอีกฝ่ายหนึ่งตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ ซึ่งตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 ให้ความหมายของประกันภัยโดยบัญญัติไว้ว่า อันว่าสัญญาประกันภัย เป็นสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งตกลงจะชดเชยค่าสินไหมทดแทน หรือเงินจำนวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัยให้

ประโยชน์ของการประกันรถยนต์

1.ต่อผู้เอาประกันภัย เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยว่ารถยนต์คันที่เอาประกันรถยนต์ไว้นั้น หากเกิดอุบัติเหตุได้รับความเสียหายก็จะได้รับการชดใช้จากผู้รับประกันภัย รวมทั้งความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สิน การบาดเจ็บต่อร่างกายทั้งของผู้ขับขี่รถยนต์และแก่บุคคลภายนอกด้วย ซึ่งเป็นการบรรเทาความเสียหาย เนื่องจากการใช้รถยนต์ได้ทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความสะดวกไม่ต้องเสียเวลากับการโต้แย้งถึงความผิด ทางผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายแทนให้

2.ต่อสังคมและประเทศชาติ ทำให้สังคมมีหลักประกันความปลอดภัย มีความมั่นใจว่าเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็จะได้รับการชดใช้ ซึ่งเมื่อมีการเอาประกันภัยไว้ก็จะทำให้อุ่นใจได้ว่าจะมีผู้ชดใช้ความเสียหายให้ การประกันภัยมีส่วนบังคับให้ประชาชนในชาติประหยัดทางอ้อม คือ การนำเอาเงินรายได้ส่วนหนึ่งมาประกันภัยไว้กับผู้รับประกันภัยในรูปของเบี้ยประกันภัย เพื่อลดการเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วผู้รับประกันภัยนำไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกผลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาประเทศในการเพิ่มการลงทุนในประเทศ อีกทั้งการประกันรถยนต์นั้นยังส่งเสริมการลงทุนให้มีมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจของชาติเจริญมากยิ่งขึ้น

3.ต่อธุรกิจ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ เมื่อผู้ลงทุนสามารถลดการเสี่ยงภัย โดยการประกันภัยย่อมนั้นแล้ว ย่อมใช้ความสามารถและเวลาให้แก่การมุ่งหาผลกำไร ซึ่งวัตถุประสงค์โดยตรงของการลงทุนนั้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ตัวธุรกิจเอง