passbook printer อำนวยความสะดวกในการพิมพ์เช็ค

passbook printer อำนวยความสะดวกในการพิมพ์เช็ค
passbook printer อำนวยความสะดวกในการพิมพ์เช็ค

passbook printer โดยทั่วไปจะเป็นเครื่องพิมพ์ประเภทหัวเข็ม ซึ่งจะทำให้เกิดตัวอักษรนูนหรือลึก เวลาพิมพ์เอกสารเช่น เช็ค ใบถอนเงิน ใบเสร็จรับเงิน หรือสมุดบัญชี ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดสังเกตที่ชัดเจนในการตรวจสอบเช็คหรือเอกสารต่างๆ รวมทั้งสามารถสำเนาคาร์บอนในกรณีที่ใช้กระดาษชุดคาร์บอน โดยทั่วไป passbook printer จะสามารถรับกระดาษ และจัดรูปแบบกระดาษได้อัตโนมัติ ทั้งขนาด A4 หรือขนาดเช็ค ใบถอน โดยไม่ต้องคั่นหน้ากระดาษหรือทำการกำหนดขอบเขตในการพิมพ์เหมือนเครืองพิมพ์ทั่วไป ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในกรณีที่มีการพิมพ์เช็คมากและบ่อยครั้ง

ข้อดีของ passbook printer

– การป้อนกระดาษและการจัดหน้ากระดาษ ทำได้อัตโนมัติ
– ค่าหมึกเครื่องพิมพ์มีราคาถูก (ประมาณ 300 บาท/1 ตลับ/10,000 เช็ค)
– รองรับกระดาษหนาประมาณ 20 แผ่น (สามารถใส่เอกสารทั้งเล่มได้)
– พิมพ์กระดาษคาร์บอนได้ประมาณ 6 ชั้น (กรณีต้องการใช้กระดาษคาร์บอนในการเก็บสำเนา)
– พิมพ์กระดาษต่อเนื่องได้

ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำการทดสอบแล้วว่าสามารถพิมพ์เช็คและใบถอนเงิน ได้ด้วย passbook printer หลายประเภท ทั้งเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer), เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-Jet Printer), เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) หรือเครื่องพิมพ์เช็ค passbook printer ผู้ใช้งานสามารถเลือกเครื่องพิมพ์ได้ความเหมาะสม

สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้ passbook printer ที่ได้ทดสอบการใช้งานกับระบบ ว่าสามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง สามารถ Download คุณสมบัติของ passbook printer